نمایش نمایش

شناسه : 25767382


حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم گردنه ای سخت در مقابل انقلاب اسلامی که اگر با بصیرت مردم، وخون دل خوردن های امام خامنه ای نبود معلوم نبود چه عاقبتی داشت.

به گزارش عصر فرهنگ، نگاهی به مواضع وبیانات ولی امرمسلمین ازابتدای سال88 تا انتهای این سال درموضوع حوادث پس از انتخابات وفتنه گران حاکی از این است که ایشان همواره از مواضع رافت ودلسوزی اما توام با اقتدار بامسائل برخورد کرده اند وحداکثر تلاش خود را برای نگه داشتن برخی عناصر ذیل پرچم نظام جمهوری اسلامی به کارگرفته اند.

اما متاسفانه چه درصدر اسلام همچون جنگ های احد یا صفین که با سرپیچی از حرف امام امت فریب فتنه را خورده ، وپیروزی را با شکست عوض کرده اند.

تاریخ درسال 88 تکرار شد یک عده با سرپیچی از حرف اما وبی توجهی به رای مردم شیرینی حماسه انتخابات را به کام مردم تلخ کردند، تفرقه ها راه انداختند، آسیب ها زدند و حیثیت نظام را زیر سئوال بردند. البته در حماسه 9 دی ملت بر دهان خائنان کوبیدند وقبل از آن عده ی زیادی با فرامین های رهبر به راه راست هدایت شده ویک اقلیتی در جبهه دشمن باقی ماندند.

دربررسی های مواضع و رهنمودهای امام خامنه ای در بحث فتنه پیام به مناسبت انتخابات22خرداد بود که گفتند گمان براین است که دشمنان بخواهند با گونه هائی از تحریک بدخواهانه شیرینی این رویداد را از کام ملت بزدایند به آحاد مردم به ویژه جوانان عزیز که سرزنده ترین نقش آفرینان این حادثه شورانگیز بودند توصیه میکنم کاملاهوشیار باشند.

و یا هشداری که سال قبل از انتخابات دردیدار با کارگزاران حج که فرمودند وقتی رحمت الهی برای ما پیش خواهد آمد که مواظب ومراقب خودمان باشیم مراقب حرف زدنمان، مراقب اقدام کردنمان، تبلیغات و... این فضای بی بندباری در حرف زدن در اظهارات علیه دولت ، علیه کی به خاطر اغراض اینها چیزهائی نیست که خداوند متعال به آسانی بگذرد . خداوند متعال میفرمایند بعضی از ظلمها را براثر رفتار یک عده ای که درگفتار خودشان در عمل خودشان در قضاوت خودشان ظلم میکنند باید مراقب این چیزها بود یا خیلی از سخنان وبیاناتی ایشان دارند که بارها وبارها از قبل هشدار دادند وبعد از آن هم نصیحت کردند اما انتخاب راه حق درفتنه اختیاری بود بلکه یک سعادت، عده ای بازگشتند عده ای هم گوش به فرمان رئیسانشان در خارج بودند که گفتند اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه های ما درایران هستند اما هیچ موقعی دربرابر این حرف نشان ندادندتا نیت وافکارشان مشخص شود .

 محمد امین اسکندری

دانشجوی دانشگاه یزد
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها