نمایش نمایش

شناسه : 32764234
نخبه کُشنده استاکس‌نت را بیشتر بشناسید


استاکس نت بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر بوده که هدف آن نفوذ به تمامی زیرساخت‌های ممکن در ایران و استفاده از این نفوذ به عنوان سلاحی برای جنگ‌های آینده بوده است.

به گزارش عصر فرهنگ؛ روزنامه «نیویورک‌تایمز» ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، در مقاله‌ای مدعی شد که «اسرائیل استاکس‌نت را در مرکز اتمی دیمونا و روی سانتریفیوژهای مشابه‌ای که ایران از آنها در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز استفاده می‌کند، با موفقیت آزمایش کرده ‌بود.» این در حالی‌ بود که دولت‌های اسرائیل و آمریکا به‌طور رسمی دست‌داشتن در انتشار استاکس‌نت را تایید کرده بودند. ویروس استاکس‌نت (Stuxnet) همان‌طور که گفته شد به قصد ایران نوشته شده بود که به‌عنوان یک جاسوس افزار صنعتی، اطلاعات داخلی سیستم‌های مراکز تولیدی و تحقیقاتی شرکت زیمنس را که در ایران نصب شده بودند، برای سروری در خارج از کشور ارسال می‌کرد. کارشناسان حوزه  ITاز این ویروس به‌عنوان پیچیده‌ترین نوع ویروس و نخستین بدافزار در حوزه plc نام می‌برند؛ یک مطالعه درباره گسترش استاکس‌نت که توسط سیمانتک انجام گرفت، نشان داد که کشورهای آسیب‌دیده اصلی در روزهای اولیه انتشار ویروس، ایران، اندونزی و هند بودند، و حتی آمریکا و فرانسه نیز از آسیب‌های آن در امان نماندند. بنابر اظهارنظر کارشناسان سیمانتک، این بدافزار سیستم‌هایی را هدف قرار داده است که دارای یک مبدل فرکانس هستند که نوعی دستگاه برای کنترل سرعت موتور است. بدافزار استاکس‌نت به‌دنبال مبدل‌هایی از یک شرکت در فنلاند یا تهران بوده است. استاکس‌نت به‌دنبال این دستگاه‌ها روی سیستم قربانی می‌گردد و فرکانسی را که دستگاه‌های مذکور با آن کار می‌کنند، شناسایی کرده و به دنبال بازه‌ای از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز می‌گردد. دستگاه‌های صنعتی که از این مبدل استفاده کنند بسیار محدود هستند و غالبا در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شوند. هدف استاکس‌نت را می‌توان نیروگاه‌های هسته‌ای ایران دانست؛ به این دلیل که در این مراکز از این مبدل‌ها استفاده می‌شود؛ بنابراین مراکز غنی‌سازی نطنز و بوشهر تنها مراکزی هستند که می‌توانند هدف احتمالی آن قرار گیرند. کنترل ویروس را احمدی‌روشن برعهده می‌گیرد آبان 1389 اعلام شد رایانه‌های آلوده‌شده به این ویروس شناسایی و در مرحله پاکسازی قرار دارند، اما این شناسایی و پاکسازی را مرد خستگی‌ناپذیر صنعت هسته‌ای کشور انجام داده بود. او به سراغ تیمی از دانشمندان کامپیوتر می‌رود خودش هم به‌عنوان سرتیم روی سانتریفیوژ‌هایی که در حال منهدم شدن بود، کار می‌کنند. یکی از افراد این تیم بعدا در مصاحبه‌ای عنوان می‌کند: «آن تیمی که بدافزار استاکس را از داخل سایت نطنز سازمان انرژی اتمی پاک کردن بعدا آمدند در تهران و شدند قرارگاه دفاع سایبری کل سازمان انرژی اتمی که تمام سیستم‌های سازمان در کل سایت‌ها و نه‌فقط نطنز را در اختیار داشتند و باید پاکسازی از ویروس‌ها، کرم‌ها، مشکلات‌، چالش‌ها و... سایت‌ها را انجام می‌دادند.» بعد‌ها معلوم شد که اگر این ویروس کنترل نمی‌شد و به تخریب سانتریفیوژها ادامه می‌داد، صنعت هسته‌ای کشور کاملا غیرقابل استفاده می‌شد، به‌طور کلی تیم شهید احمدی‌روشن به مقابله با این ویروس پرداختند و کارشان را تمام و کمال به نحو احسن انجام دادند. آن تیم بعد از اینکه نطنز و فردو را راه انداخت، استاکس را از بین برد و تمام خرابکاری‌های صنعتی را پیدا کرد و هر چیزی راکه باید تولید داخل می‌شد در داخل تولید کرد و همه این اتفاقات را رقم زد. نیروهای امنیتی بعد از آنکه این ویروس توسط تیم شهید احمدی‌روشن کنترل شد تحقیقات خود را آغاز کردند و اعلام شد منشأ ورود این ویروس به ایران نه از طریق شبکه اینترنت بلکه از طریق حافظه‌های جانبی بوده که افرادی از خارج کشور به ایران آورده و بدون بررسی لازم به کامپیوترهایی در داخل ایران متصل کرده‌اند. هفته‌نامه «اشپیگل» در مقاله‌ای این احتمال را مطرح کرده است که این ویروس ناخواسته توسط کارشناسان شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه و به‌وسیله یک حافظه جانبی فلش به رایانه‌های نیروگاه اتمی بوشهر منتقل شده است. به گفته خبرگزاری «تابناک»، این فرد جاسوس دوجانبه ایرانی و عضو سازمان منافقین بود که حافظه را به تجهیزات ایران وارد کرده‌ بود. مطرح‌شدن در فضای جهانی پس از آنکه این ویروس توسط عده‌ای جوان در سازمان انرژی اتمی ایران کنترل شد، سازمان‌های جاسوسی و تروریستی که از به انجام رسیدن اهداف‌شان ناکام مانده بودند در پی حذف فیزیکی این دانشمندان جوان برآمدند. به دنبال این موفقیت در سازمان انرژی اتمی نیز تغییرات مدیریتی اعمال شد و شهید احمدی‌روشن که قبلا مسئول بازرگانی، توسعه فناوری، ساخت تجهیزات داخلی و دور زدن تحریم در نطنز بود، همین سمت را برای کل سازمان انرژی اتمی برعهده گرفت و کم‌کم نام مصطفی احمدی‌روشن در محافل جاسوسی و تروریستی مطرح شد. به گفته یکی از نزدیکان شهید احمدی‌روشن در سازمان انرژی اتمی، او علاوه‌بر تحلیل فنی و مدیریتی، تحلیل راهبردی هم داشت و این را که فردو نباید تحقیقاتی شود، تشخیص می‌داد چون همزمان که فردی فنی بود، یک فرد مدیریتی و راهبردی هم بود و همه توانش را در این حوزه گذاشته بود و احتمالا شاید دلیل اینکه احمدی‌روشن به‌عنوان تنها مدیر صنعت هسته‌ای ترور می‌شود هم همین موضوع بود. روز واقعه صبــح روز 21 دی‌مــاه ســال 90 طــی یــک اقــدام تروریســتی مقابــل دانشــکده علــوم ارتباطــات دانشــگاه علامــه‌ طباطبایــی، خبــر انفجــاری مهیــب در رســانه‌ها منتشــر شــد. علــی براتلـو، دبیـر شـورای تامین اسـتان تهـران در ایـن زمینـه می‌گوید: «ایــن بمــب از نــوع مغناطیســی و همان‌هایــی اســت کــه قبــلا نیــز بــرای تــرور دانشــمندان از آنهــا اســتفاده شــده اســت. در ایــن حادثــه تروریســتی مصطفــی احمــدی‌روشــن، فارغ‌التحصیل دانشــگاه صنعتــی شــریف و کارمند سازمان انرژی اتمی ایران بـر اثـر انفجـار بمبـی کـه یـک عامـل تروریسـتی بـه در خــودروی وی چســباند و در آســتانه دومیــن ســالگرد تــرور شــهید مســعود علیمحمــدی، دانشــمند هســته‌ای ایــران کــه ســال 88 توســط عوامــل موســاد تــرور شــده بــود، بــه شــهادت رســید.»  در حالــی کــه روزنامــه صهیونیســتی «جروزالــم پســت» بــا قــرار دادن خبــر شــهادت «مصطفــی احمــدی‌روشــن» در راس مهم‌تریــن اخبــار خــود نوشــته بــود کــه ایــن حادثــه در ادامــه حــوادث مرمــوز چنــد ســال اخیــر ایــران و کشــته‌شــدن دانشــمندان هســته‌ای ایــن کشــور اســت، هیــچ واکنشــی از ســوی مقامــات بین‌المللــی صــورت نگرفــت. مصطفـی احمـدی‌روشـن چهارمیـن دانشـمند هسـته‌ای ایـران بـود کـه طـی سـال‌های 88 تا 90 بـه شـهادت رسـید و پیـش از وی شـهیدان مسـعود علیمحمــدی، مجیــد شــهریاری و داریــوش رضایی‌نــژاد توســط مامــوران ســرویس اطلاعاتــی رژیــم صهیونیســتی بــه شــهادت رســیده بودنــد. پــس از تــرور شــهید احمــدی‌روشــن، بیــش از چهــارهــزار نفــر از دانشــجویان دانشــگاه‌های کشــور خواســتار تغییــر رشــته خــود بــه رشــته فیزیــک هســته‌ای شــدند. شــهید احمــدی‌روشــن قهرمــان مهــار ویــروس رایانــه‌ای اســتاکس‌نت بــود. یکــی از همــکاران وی چنــدی بعــد بیــان می‌کنــد معرفــی احمــدی‌روشــن به‌عنوان «معــاون بازرگانــی نطنــز» اجحــاف در حــق مصطفــی اســت، چراکه او وظیفــه توســعه فنــاوری و تکنولــوژی را نیــز عهده‌دار بــود و در ایــن زمینــه نقــش مهمـی ایفـا کـرده اسـت. شــهید مصطفــی احمدی‌روشــن در جریــان یکــی از بازدیدهــای بازرســان آژانــس، بــه یکــی از بازرســان مشــکوک می‌شــود. بعدهــا مشــخص شد کــه همــان فــرد جاســوس هســته‌ای بــوده اســت.
انتهای پیام/
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها