نمایش نمایش

شناسه : 12052300
پیرو اجازه بازرسی های گستره آژانس؛


در روزهای اخیر اخبار واصله از اجازه بازرسی های وسیع و گسترده آژانس انرژی اتمی در مذاکرات و بیانیه لوزان از اماکن اعلام شده و اعلام نشده مرتبط با صنعت هسته ای، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان بوجود آورده است.

عصر فرهنگ، نگرانی هایی که بخشی از آن مرتبط با افشای اطلاعات محرمانه از جمله نام و مشخصات دانشمندان هسته ای ایران مانند سالهای گذشته است که منجر به شهادت برخی از این دانشمندان شد.

 

همچنین گستردگی این نظارت ها، این شائبه را تشدید نموده است که با توجه به این مجوز آژانس درصدد است از اماکن نظامی ایران نیز بازدید و جزئیات آن را بررسی و ثبت نماید.

 

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها