نمایش نمایش

شناسه : 28808309


صنایع استان یزد به عنوان صنعتی ترین استان کشور در زیر فشار بار واردات بی رویه دچار مرگ ناگهانی شده اند.

عصرفرهنگ به نقل از یزدرسا؛ 

برای دیدن اندازه واقعی تصویر بر ر وی آن کلیک کنید


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها