نمایش نمایش

شناسه : 25543828


خلا اساسی که در فضای دانشگاهی به شدت محسوس است،موضع طلبکارانه و مظلومانه ی حامیان فتنه88 نسبت به برخورد نظام و اتخاذ تصمیمات مزبور و در مقابل تبدیل این رویکرد به آرمان و ارزش اصلی در جامعه می باشد.

به گزارش عصر فرهنگ، عنصر دانشگاه را در قیاس با دیگر عناصر اساسی جامعه متغیری تاثیر گذار و در عین حال متاثر از عوامل سیاسی و فرهنگی در جامعه عام می باشد.از همین رو کنش و واکنش های برون از فضای آکادمیک دانشگاه همواره در هدایت قشر فرهیخته و دانشجوی کشور دخیل بوده است.کمااینکه نقش محوری دانشگاه و جنبش اصیل دانشجویی در ایجاد نهضت بزرگی بنام انقلاب اسلامی و مدیریت فضا در مدت جنگ تحمیلی و پس از آن هیچگاه فراموش نمی گردد.

بنابراین با گذشت زمان و ورود به عرصه ی جدیدی از تاریخ انقلاب اسلامی رسالت جنبش دانشجویی متعهد بر اساس مقدرات زمانه و حوادث انحرافی سنگین تر می شود.بطوریکه مقام معظم رهبری از قشر دانشجو بعنوان یک عنصر در داخل جنگ یاد می کنند.عنصری که به ازای شناسایی عده و تسلیحات دشمن،باید در مسیر روشنگری عالمانه فضای حاکم و خنثی کردن نقشه های شوم معاندین داخلی و خارجی،گام بردارد.از سوی دیگر فضای دانشگاه و جو حاکم بر دانشجویان،این مکان را مستعد آشفتگی کرده و باید در هر برهه از زمان تاثیرات بیرونی،التهابات در سطح توده جامعه و حکومت را حس کرد.

حوادث،اشوب ها و اغتشاشاتی که در سال 88 توده مردم تجربه کردند،دانشجویان نیز از آن بی بهره نماندند.در همین شهر یزد گفته ها و شواهد موجود حکایت از این دارد که دانشجویان دانشگاه آزاد یزد در برپایی این تجمعات آشوب برانگیز در سطح شهر و استان نقش محوری ایفا نمودند.حال گذشته از تاثیرات حوادث مخرب سال88،وظیفه ی والاتر جنبش دانشجویی در قبال تحلیل های سو و خلاف واقع به خوبی نمایانگر می شود.

به بیان دیگر خلا اساسی که در فضای دانشگاهی به شدت محسوس است،موضع طلبکارانه و مظلومانه ی حامیان فتنه88 نسبت به برخورد نظام و اتخاذ تصمیمات مزبور و در مقابل تبدیل این رویکرد به آرمان و ارزش اصلی در جامعه می باشد.با این حال روشنگری حوادث 88 در دانشگاه از سوی انقلابیون،موجب برون داد حقایق و واقعیت های مطلوب در جهت چشم انداز ناب جمهوری اسلامی است.

آسیب مهم تری که عدم روشنگری فتنه88 در سطح جامعه دانشجویی در بردارد،ایجاد دید شکاکیت مهلکی که قشر خاکستری و یا همان دانشجویان بی دغدغه و تاثیر پذیر است.بدنبال این آسیب قطع به یقین هزینه ها برای نظام جمهوری اسلامی به شدت افزایش داده و موجب ایجاد ارزش های کاذب می گردد.

محمد رضا پاریاب

دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه یزد
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها