نمایش نمایش

شناسه : 30294992
جیب خالی، پز عالی!


جهانی شدن یزد تنها آغاز راهی بی پایان است که تلاش، همت، برنامه ریزی، اعتبار، سرمایه گذاری وآینده نگری مسوولین استانی وکشوری را می طلبد.

 عصرفرهنگ؛ یزد جهانی شد، خبری که جهانی هم شد، این جهانی شدن فقط یک کلمه است، اما درپشت این کلمه ی جهانی، مفهوم ومعنای زیادی نهفته است که می تواند در رشد فرهنگی، اقتصادی وسیاسی شهریزد ودر مجموع کشورمان ایران، نقش بسیار ارزشمندی را به نمایش بگذارد. آنچه مهم است اینکه جهانی شدن یزد تنها آغاز راهی بی پایان است که تلاش، همت، برنامه ریزی، اعتبار، سرمایه گذاری وآینده نگری مسوولین استانی وکشوری را می طلبد. امروز یزد در مقام یک شهر تاریخی به خوبی نتوانسته زیرساخت های لازم جهت استقبال شایسته از مهمانان داخلی ومعدود گردشگران خارجی را تامین کند وبا مشکلات بسیاری در این حوزه دست وپنجه نرم می کندوحال که در یونسکو به عنوان ششمین شهر تاریخی جهان به ثبت رسید، با این امکانات وزیرساخت های نسبتا محدود وکم ستاره چگونه می خواهد در استقبال از مهمانان جهانی خود، میزبان شایسته ای باشد؟!

شهر یزدحکایت جیب خالی، پز عالی رادارد، از یک سو فریادجهانی شدن سر می دهدواز سوی دیگر بااین موجودیت زیرساختی ومدیریتی در صورت افزایش گردشگران سراسر دنیا برای دیدنش، قطعادرشرایط کنونی، عرق شرم برپیشانیش جاری خواهدشد. باحلواحلوا کردن وجهانی جهانی شدن دهان مردم این شهرشیرین نمی شود، مردم این شهر منتظرند ببینند حال که جهانی شدند، آیا اقتصادشان جهانی می شود، بازارشان رونق می گیرد، زیرساخت های شهرشان نظیر فرودگاه، خطوط ریلی وواگن ها وهتل ها، رستوران ها، فضا وخدمات شهری نظیر اتوبوس، تاکسی وبافت تاریخی ومبلمان شهری و... نیز جهانی خواهدشد؟ امروز نباید تنها در باد جهانی شدن بخوابیم واین جهانی شدن را در پیام های تبریک ومصاحبه خلاصه کنیم، شهرجهانی مدیریت وفکر جهانی را می طلبدوشهر جهانی اولین امکاناتش داشتن آب شرب مطلوب وکافیست واین مشکلی که یزددر بخش آب با آن دست وپنجه نرم می کند ومنابع آب زیرزمینی خود رادر معرض خطر می بیند، بدون شک شایسته یک شهرجهانی نیست؟!

درهرکجای دنیا اگر یک شهرش جهانی اعلام می شد، دولت ها ظرف یکی دوسال، باکمک وسرمایه بخش خصوصی چنان آن شهر رابه بزرگترین قطب گردشگری دنیا مبدل می ساختند که بخش اعظم درآمدهای حاصل از آن را در توسعه وآبادانی وپیشرفت کل سرزمین خود هزینه می کردند. یزد اکنون به عنوان یک شهرصنعتی نیز شناخته می شود، صنعتی که در کنار ایجاداشتغال ودرآمدزایی، باتوسعه روزافزون آلودگی های زیست محیطی، سلامتی کویرنشینان رابه شدت تهدید می کند واین فرصت جهانی شدن اگر درست برای آن برنامه ریزی، سرمایه گذاری ومدیریت شود می تواند جایگزین بسیار خوبی برای تبدیل صنعت گردشگری سالم به جای صنعت فولاد، کاشی و... شود. باشرایط اعتباری ومدیریتی کنونی در فضای جامعه، نمی توانیم انتظار تحول وتوسعه زیرساخت های جهانی رادر یزد در سال های نزدیک، داشته باشیم، اما توقع این است که یک کمیته ویژه اجرایی تخصصی جهانی شدن با محوریت استان یزد درکشور ایجاد ودولت ومجلس نیز در اعتبارات آینده یک مبلغ ویژه وکلان را برای توسعه زیرساخت های لازم وضروری وپرداخت وام های کم بهره، برای تشویق بخش خصوصی در حوزه گردشگری اختصاص دهندتاانشاا... شاهد باشیم شهرتاریخی یزد درخوشبینانه ترین زمان، یعنی سال دهم ثبت جهانی، شرایط مطلوب صنعت گردشگری وتوریسم رابا استانداردهای جهانی به خود اختصاص داده وبه بزرگترین منطقه گردشگری وتاریخی منطقه تبدیل شود.

محمدرضاحایری زاده

دوهفته نامه اندیشه یزد


 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها