نمایش نمایش

شناسه : 30566467


چگونه این نماینده محترم که آنچنان تحرک، پویایی واقدام قابل تاملی از ایشان در مجلس مشاهده نمی شود وتقریبا همگان به آن مهرتایید می زنند، ناگهان به عنوان یک سوپر استار در مخالفت از یک وزیریزدی پشت تریبون مجلس می رود وسخنرانی می کند ؟!

عصرفرهنگ؛ عدم رای اعتماد مجلس به جناب بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرودر دولت دوازدهم با تحلیل ها ونظرات مختلفی روبرو بود؟ اینکه ایشان بامخالفت حجم بزرگ نمایندگان زاگرس نشین وخوزستان و.... روبروبوده، لابی قوی در مجلس نداشته ، بخوبی نتوانسته از خود دفاع کند، یا فراکسیون امید یکصدنفربیشترنیستندویا ایشان قول ووعده به نماینده ای ندادوغیره وغیره ،نظرات شخصی افراد مختلف است ،اما واقعیت این است که در بحث رای دادن ،لابی گیریها ورایزنی ها ومطالبات نمایندگان مختلف از برخی وزرای پیشنهادی ، به یک امری درست یا نادرست مبدل شده واکثرنمایندگان ، منافع شهروحوزه انتخابیه خود را در نظرمی گیرند؟!

اما موضوع بحث ما این نیست؟ وقتی که بسیاری از نمایندگان مجلس از آقای روحانی درخواست داشتند که چرا وزیری را از آذربایجان یا لرستان و.... انتخاب نکرده اید، آنوقت وقتی آقای بیطرف با تلاش های برخی ازیزدی ها معرفی می شو د، نماینده یزد حداقل به جای سکوت ، ناگهان خودرا فعال ودلسوز نشان می دهد ودر صحن علنی مجلس که میلیون هابیننده  در سراسر کشوردارد در مخالفت از یک یزدی دیگر سنگ تمام می گذارد؟!

اینکه آقای بیطرف فردتوانمندی بود یانه در حوزه نظراین نگارنده نیست، مهم این نکته است که وقتی یزد ویزدی در کل کشور یک نشان وبرند معتبر وقابل اعتماد ومملو از خصلت ها ی پاکدستی  ، صداقت ، تلاش ، مدیریت ودهها موردمثبت وارزشمند دیگراست، چرا باید نماینده محترم یزد واشکذر یک مدیر یزدی را د رجلوی چشمان میلیون ها بیننده ، ضعیف وناتوان جلوه دهد وبه نشان وبرند یزد ویزدی خدشه وارد سازد؟!

وقتی شما یک وزیر پیشنهادی یزدی رادر مجلس به عنوان نماینده مردم  تخریب می کنید ، درحقیقت ،مردم یزد را تخریب کرده اید واین به معنی توهین وتحقیر مردم از سوی نماینده خودشان است که شاید در طول تاریخ مجلس کم سابقه باشد!

سوال اینجاست که چگونه این نماینده محترم که آنچنان تحرک ، پویایی واقدام قابل تاملی از ایشان در مجلس مشاهده نمی شود وتقریبا همگان به آن مهرتایید می زنند، ناگهان  به عنوان یک سوپر استار در مخالفت از یک وزیریزدی پشت تریبون مجلس می رود وسخنرانی می کند ؟!

بدون شک مخالفت یک نماینده یزدی از یک وزیر پیشنهادی یزدی بی تاثیر در تغییر نظر نمایندگان نیست واین در حالیست که با چند رای محدود دیگر جناب بیطرف می توانست با حداقل رای نمایندگان ،رای اعتماد را کسب کند.

این نکته را فراموش نکنید که ما همیشه نمایندگان خودرا به دلیل ضعف کارآمدی ،در حوزه های مختلف مجلس ، شوراها و.... را مورد انتقاد قرار می دهیم و هیچگاه به انتخاب های نادرست وغلط خود فکر نکرده ایم ، که خود کرده را تدبیر نیست؟!

این مشکلات موجود در استان وناتوانی ها وناکارآمدی ها بویژه وجودمعضل اساسی آب ، دستاورد ودستپخت معرفی نیروهای  ناکارآمد از سوی نیروهای اصلاح طلب در یزد است که ما نیز بدون تفکر واحساسی رای می دهیم وخود را از چاله به چاه می افکنیم،واین جمله را از آنها داشته باشید که معتقدند که اگر چوب را هم معرفی کنند رای می آورد؟!

خیلی ها معتقد ندکه حضور مهندس بیطرف درراس وزارت نیرو شاید در حل مشکل آب این استان ، تاثیر بسزایی رابدنبال داشت ، اما این واقعیت را نیز بپذیرید که در طول تاریخ انقلاب اسلامی ، یزدی ها، در هر پست ومقام اجرایی  که در کشور بودند ،بدلیل احساس خدمت به مردم ،کشور ونظام ، خدمات شایسته ای به جای جای این سرزمین پهناورداشته اند ، اما شاید بدلیل خضوع ومتانت و... آنچنان که شایسته باشد ،سرزمین آبا واجدادی خودراموردمهر وتوجه قرارندادند؟!

محمد رضا حایری زاده


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها