نمایش نمایش

شناسه : 31480482


اتوبوس دیابت با خدمات مشاوره‌ پزشکی و پرستاری، امکانات آموزشی، تجهیزات دیابت و غیره افتتاح شد.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از یزدرسا؛

فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها