نمایش نمایش

شناسه : 25481847
فعال دانشجویی:


بهلولی اظهار کرد: قشر دانشجو بخصوص پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به عنوان افرادی تأثیر گذارکه الگوی رفتاری و فکری دیگران هستند همیشه به رسالت روشنگری و استکبارستیزانه خود وفادار مانده و در برابر جریانهای انحرافی ایستادگی کرده است.

فائزه بهلولی در مصاحبه با عصر فرهنگ ضمن اشاره به وظایف دانشجویان گفت: رسالت روشنگری وظیفه مشترک همه ما چه دانشجو وچه غیر دانشجو می باشد. البته وظیفه دانشجو در این برهه حساس بسیار سنگین تر است.

وی تاکید کرد: هرگونه حرکت روشنگرانه باید به دوراز هیاهو و جنجال باشد، زیرا جنجال حرف منطقی راهم خراب میکند. این حرف خط بطلانی است برصحبت های کسانی است که دانشگاه راجولانگاه سیاسی و دانشجو را با یک بازیگرسیاسی اشتباه میگیرند و فقط درانتخابات و موقعیت های سیاسی از او استفاده می کنند.

مسئول واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد افزود: لازم است که یک حرکت منطقی با هدف تبیین و روشنگری و با پرهیز از حاشیه و ایجاد جنجال و یا تقویت جنجال آفرینی همراه باشد.

وی تاکید کرد: یکی اززمینه هایی که روشنگری باید حتما درآن صورت پذیردحفظ هویت استکبار ستیزانه است.

بهلولی گفت: استکبار همیشه در پی این بوده که برجوامع اسلامی سلطه داشته باشد. البته نبایداین نکته را فراموش کرد که استکبار برای رسیدن به اهداف خود به استفاده ابزاری از دولت های منطقه، تهاجم های تبلیغاتی علیه اسلام و نظام های اسلامی، ترویج اشاعه دین گریزی و...دست میزند.

این فعال دانشجویی بیان داشت: استکبار به شیوه های مختلف درجامعه های اسلامی نفوذ پیدا میکندکه یکی ازاین روش ها سلطه فرهنگی وفکری است. در این سلطه شاید دشمن به خاک کشور حمله نکند ولی با استفاده از نفوذ در ذهن افراد کاری میکند که افراد جامعه به دلخواه آنها بیاندیشند و عمل کنند.

وی اضافه کرد: اینکه میگوییم رسالت دانشجو نسبت به بقیه اقشار جامعه در این برهه حساس سنگین تر است، علتش این است که قشر دانشجو همیشه با حق طلبی و آزادی خواهی و استکبار ستیزی همراه بوده است و همیشه با افکار درست به دنبال عدالت حقیقی بوده است.

بهلولی اظهار کرد: قشر دانشجو بخصوص پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به عنوان افرادی تأثیر گذارکه الگوی رفتاری و فکری دیگران هستند همیشه به رسالت روشنگری و استکبارستیزانه خود وفادار مانده و در برابر جریانهای انحرافی ایستادگی کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بدین ترتیب وظیفه هر دانشجویی حفاظت و پاسداری از گفتمان و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی است. البته ناگفته نماند که این قشر فعال میتواند با تفکر، پژوهش و جهاد در زمینه های علمی درآبادانی کشور هم نقش به سزایی داشته باشد.
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها