نمایش نمایش

شناسه : 31971086


استان یزد دارای 97 کتابخانه نهادی، 12 کتابخانه مشارکتی و یک کتابخانه مستقل گردشگری است.

به گزارش عصر فرهنگ؛


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها